Algemene voorwaarden Community

Algemene voorwaarden Reisverhalen

Rechten en plichten van gebruikers
1. Dit document is een overeenkomst tussen de inzender van het reisverhaal op camperpuntherpen.nl en Camperpunt van Herpen BV te Berlicum

2. Door plaatsing van jouw reisverhaal geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Camperpunt van Herpen BV heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

3. Je mag het reisverhalen-subpagina van camperpuntvanherpen.nl alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

4. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door Camperpunt van Herpen gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening en ervaring weer van de huurder die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Camperpunt van Herpen

Hergebruik van bijdragen
5. Door het gebruik van deze website geef je Camperpunt van Herpen BV de onherroepelijke volmacht om jouw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie op onze website en andere digitale media. Je geeft Camperpunt van Herpen BV tevens toestemming om jouw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Camperpunt van Herpen BV is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

6. Het is andere partijen dan Camperpunt van Herpen BV niet toegestaan bijdragen op deze website te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van Camperpunt van Herpen BV als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Camperpunt van Herpen BV, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Camperpunt van Herpen BV samenvattingen of overzichten van de bijdragen van de reisverhalen te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht
7. Camperpunt van Herpen BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van jouw activiteiten op onze website, noch in Nederland, noch daarbuiten.

8. Camperpunt van Herpen BV sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de website camperpuntvanherpen.nl dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of te raadplegen.

9. Het reisverhalen gedeelte van camperpuntvanherpen.nl wordt beheerd door Camperpunt van Herpen BV. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van dit gedeelte vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

10. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar je, of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

Gedragsregels
11. Bijdragen aan het gedeelte reisverhalen op de website camperpuntvanherpen.nl worden geplaatst zonder tussenkomst van Camperpunt van Herpen BV. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

12. Camperpunt van Herpen BV behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het gedeelte reisverhalen.

Onze campers bezichtigen?

Wil je graag even binnen kijken in onze campers?

Maak dan eerst even een afspraak, dit kan eenvoudig tijdens onze openingstijden op telefoonnummer 073-503 12 24.

Team Camperpunt