Algemene Voorwaarden Camperpunt van Herpen

Algemene Voorwaarden Camperpunt van Herpen

in samenwerking met Auto Assistentie team

Bestuurder:
De bestuurder van de camperbus dient minimaal de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt en minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde camperbus. Het is verplicht het rijbewijs en een geldig identificatiebewijs te tonen, van de huurder en/of bestuurders bij het in ontvangst nemen van het huurvoertuig. Mocht het ontbreken van deze documenten leiden tot een vertraging in de uitgifte van het voertuig, dan kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Wanneer deze documenten noch op het geplande overnametijdstip noch op een door de verhuurder aangegeven tijdstip worden getoond, dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden. Hierbij gelden dan de annuleringsvoorwaarden. De mogelijkheid bestaat dat een internationaal rijbewijs (voor niet EU-staten) verlangd wordt door de verhuurder of de landelijke overheid. Alleen de bij naam in de huurreservering genoemde personen zijn gerechtigd de camperbus te besturen. Indien een andere dan genoemde bestuurder de camperbus gaat besturen, dient dit voor de aanvang van de huurperiode aangegeven te worden. Ook de andere bestuurder zal dan een geldig rijbewijs voor de huurperiode moeten kunnen overleggen.

Huurperiode:
De huurperiode begint volgens de vermelde datum op het huurcontract vanaf 14:00 uur (op afspraak) en eindigt volgens de vermelde datum op het huurcontract om 10:00 uur. Voor alle dagen geldt, dat indien de camperbus niet voor 10:00 uur geretourneerd is, de boeteclausule in werking treedt. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke dag dat de camperbus later wordt ingeleverd, een boete verschuldigd volgens het tarief per week, vermeerderd met €400,-. Dit geldt niet indien de huurder aantoont, dat overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de camperbus en dat huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder.Voor niet genoten huurdagen vindt geen terugbetaling plaats.

Vrije kilometers
In principe zijn onze camperbussen kilometervrij. Echter om absurditeiten tegen te gaan hanteren wij een maximaal aantal vrije kilometers per dag van gemiddeld 400 km. Dat komt neer op maximaal 2800 km per week. Hierboven betaalt de huurder € 0,30 per kilometer.

Verzekering en eigen risico:
De camperbus is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA) tot een bedrag van €2.500.000,- per gebeurtenis. Tevens is het casco, dat wil zeggen de camperbus zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van maximaal €750,-. Indien nodig wordt het eigen risico verrekend met de borgsom. Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen enzovoort is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur en of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade, welke het gevolg is van handelen van de huurder. Met de verzekering “afkoop eigen risico camperhuur” kunt u voor €9,95 per dag het volledige eigen risico tot €1.500,- afkopen. De verzekering “afkoop eigen risico camperhuur” kunt u als extra optie selecteren bij het plaatsen van uw reservering. De borgsom blijft ongeacht het afkopen van het eigen risico €750,- per camper per huurperiode. Bij schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de camper, nalatigheid en/of het niet naleven van de instructies van de verhuurder, zijn de volledige schadekosten altijd voor rekening van de huurder, ongeacht of het eigen risico is afgekocht. Camperpunt van Herpen adviseert dat huurders te allen tijde zelf een reisverzekering afsluiten.

Reparatie en schade:
Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de camperbus voordoen. Reparaties mogen in dergelijke gevallen slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende (opbouw/auto) merk. Bij reparaties evenals ook bij schade boven de €150,-, is de huurder verplicht zich met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de camperbus dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed. De verhuurder heeft de camperbus verzekerd voor repatriëring. In geval van repatriëring ontvangt u geen vervangende camperbus.  Deze verzekering is ondergebracht bij de AA-Team (Auto Assistentie Team), zodat bij zware schade en defecten, waarbij de camperbus niet meer rijdbaar is, voor repatriëring kan worden gezorgd. In dergelijke omstandigheden dient de huurder niet alleen de verhuurder te bellen:

Camperpunt van Herpen BV 073-503 12 24 (alleen overdag bereikbaar)
maar ook de
AA-Team alarmcentrale +31(0)88-112 1234 (dag en nacht bereikbaar).

Geeft u hierbij onze hulpcode
door: 5258

AA-Team hanteert algemene voorwaarden met betrekking tot repatriëring en pech-hulp. Met het akkoord gaan van onze algemene voorwaarden tijdens de boeking gaat huurder tevens akkoord met de algemene voorwaarden van AA-Team. Bij de reisdocumenten is een Europees schade formulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij gemeld dienen te worden. Dit formulier dient bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden.

Wij adviseren altijd ook zelf een reisverzekering af te sluiten.

Bestemming:
Alle landen welke op de groene kaart staan vermeld mogen met de camperbus worden bezocht. Alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder. Bekeuringen worden met u verrekend.

Gebruik van de camperbus:
De huurder dient de camperbus, zoals een goede huisvader het betaamt te behandelen en te verzorgen. In al onze voertuigen geldt een rookverbod. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen vereist is. De huurder is verplicht regelmatig het olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn gevoegd. Huurder is gehouden de camperbus in goede staat te houden en bij de verhuurder terug te bezorgen.

Reservering en betaling:
Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort verplicht. Ook dient er een geldig rijbewijs te worden overlegd. De aanbetaling van 50 %, zoals berekend op de huurovereenkomst, dient bij boeking te worden voldaan. Het restant, zoals berekend op de huurovereenkomst, wordt voor aanvang van vertrek te zijn voldaan. Voor het betalen van de borgsom van €750,- voor de camperbus en, indien een navigatiesysteem als extra accessoires is gehuurd met een borgsom van €250,-, bestaat ook de mogelijkheid om deze borgsommen bij het afhalen van de camperbus te pinnen met een bank/giro pas. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Bij reservering gaat de huurder er mee akkoord dat eventueel zijn / haar persoonsgegevens worden geverifieerd. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de camperbus niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

Annulering:
Annulering door de huurder, om welke reden dan ook, kan uitsluitend schriftelijk en bij voorkeur aangetekend. De datum van ontvangst door ons van de schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum.

Huurder dient schriftelijk, liefst bij aangetekende brief, de huur te annuleren.
Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– 20% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode
– 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode
– 75% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode
– 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode

Wij adviseren altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.

Wanprestatie:
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet tijdig leveren van de camperbus door een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is één en ander echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van €250,-. Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet tijdig leveren, de aan de huurder toekomende bedragen terugbetalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen camperbus kan leveren, maar een redelijk alternatief biedt, dient de huurder dit te accepteren. De verhuurder behoudt zich het recht voor de klant om te boeken naar een gelijkwaardig of hoogwaardiger voertuig.

Aflevering en terugkomst:
De camperbus wordt schoon, met een volle brandstoftank en ingericht volgens de aanwezige inventarislijst afgeleverd. Bij terugkomst dient de camperbus in dezelfde staat te worden ingeleverd. Is dit niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht €125,- in rekening te brengen voor het schoonmaken van het interieur. Wanneer de camperbus niet is volgetankt, zullen wij de brandstofkosten (€2,50/l) bij u in rekening brengen. Ontbrekende of defecte onderdelen van de inventarislijst of camperbus zullen met u worden verrekend. Eventuele inhoudingen zullen worden verrekend met de borgsom.

Huisdieren:
Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de camperbus niet toegestaan, tenzij hiervoor door de verhuurder expliciet toestemming is verleend.

Aantal personen:
Het is niet toegestaan zich met meer personen met het voertuig te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximum aantal (= aangegeven zit en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag na belading niet meer dan de op het kentekenbewijs vermelde totaal toegestane maximale massa (bijv. 3500kg bedragen), dit mede in verband met rijbewijs B (tot 3500kg) of C (>3500kg).

Instructie:
Voor vertrek of bij reservering krijgt de huurder een uitgebreide uitleg over de gehuurde camperbus. Daarnaast is er in de camperbus een duidelijke omschrijving aanwezig van de camperbus. In de camperbus ligt een checklist die de huurder helpt voor vertrek.

Afrekening:
Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt en het eventuele restant bedrag binnen 3 werkdagen overgemaakt op bank- of girorekening, onder inhoudingen van de evt. door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overtreffen, dienen deze direct te worden voldaan.

 

int(7)

Reviews

Camperpunt van Herpen

De klanten aan het woord

Mario Aguilar Guevara 5

Trustpilot
Excellent service and attention from the owner. Camper is just perfect for 2 people.

Natasja 4-9-2019

Trustpilot
Erg goed bevallen. Mooie nette camper. Vriendelijk en snel geholpen. Voor herhaling vatbaar

VM 13-4-2019

Trustpilot
perfect! Mooie schone camper met een uitstekend rijcomfort voor een prima prijs. Geen op- of aanmerkingen; gewoon goed!

Jessy 11-6-2019

Trustpilot
mini-vakantie met de camper Mijn zoon (9 jaar) en ik hebben een geweldige mini-vakantie gehad met de camper van van Herpen. De camper is mooi, schoon en van alle gemakken voorzien. We gaan de eerst volgende vakantie wederom op pad met een camper van van Herpen!

Jan Willem van Leeuwe 28-7-2019

Trustpilot
Fantastische camper Fantastische camper. Ook hele goede communicatie per mail

Hans Grootmeijer 30-6-2019

Trustpilot
Prima camper! Uitstekend geholpen bij reserveren, ophalen en inleveren. Maar het belangrijkste: prima camper die helemaal aan onze verwachtingen voldeed.

Karin 21-7-2019

Trustpilot
Camper Stiki Camper Stiki 3 weken gehuurd, alles was perfect! Super klantvriendelijk.

Willio Brands 22-7-2019

Trustpilot
Fijn bedrijf. Prima Vakantie . Goede overeenkomst en kwaliteit van camperbus. Erg prettig in afhandeling.

Jan van der Steen 26-7-2019

Trustpilot
Met de camper naar Engeland Afgelopen juni hebben we gebruik gemaakt van een camper van Camperpunt van Herpen. Onze ervaringen: fijne compacte camper en rijdt perfect, flexibele en prettige behandeling door personeel. Zeker voor herhaling vatbaar! Het weer in Engeland was ver onder de maat, maar dat kan de camper ook niet helpen! Groet Anny en Jan van der Steen.

50 + echtpaar 4-8-2019

Trustpilot
Toffe camperbus Toffe, nette camperbus, van alle gemakken voorzien voor heerlijk kamperen. Trek je super gemakkelijk mee van camping naar camping, via alle wegen, geen dorp of landweggetje te smal om te bereiken. Fietsen achterop en de mobiliteit is optimaal. Luifeltje uit, stoeltjes uitklappen en genieten maar!
Lees meer...